دامنه

دامنه2020-02-18T07:07:52+00:00
دامنه

دامنه:

چنانچه می خواهيد برای موسسه خود سايت ايجاد نماييد اولين قدم ثبت يك نام برای سايت می باشد به اين نام که به صورت انحصاری ثبت می گردد دامنه يا Domain مي گويند هر نام از دو قسمت تشكيل شده است که با نقطه از يكديگر جدا می شوند قسمت اول که قسمت اصلی نام بوده و می تواند نام موسسه يا نام محصول ويا هر نام دلخواه ديگر (به شرط آنکه قبلا توسط شخص ديگري ثبت نشده باشد) باشد و قسمت دوم که شناسه نام يا پسوند می باشد و با توجه به نوع سايت می توان آنرا انتخاب نمود.

نام دامنه هزینه ثبت یکساله به ریال انتقال دامنه یکساله به ریال هزینه تمدید یکساله به ریال خرید
holdings.
در دسترس نیست
در دسترس نیست
در دسترس نیست
خرید
IR.
130,800
130,800
130,800
خرید
COM.
1,874,800
1,874,800
1,874,800
خرید
NET.
2,583,300
2,583,300
2,583,300
خرید
ORG.
2,354,400
2,354,400
2,354,400
خرید
info.
2,539,700
2,539,700
2,539,700
خرید
Name.
1,962,000
1,962,000
1,962,000
خرید
CO.
5,886,000
5,886,000
5,886,000
خرید
CC.
5,668,000
5,668,000
5,668,000
خرید
Asia.
2,834,000
2,834,000
2,834,000
خرید
biz.
2,474,300
2,474,300
2,474,300
خرید
co.ir.
130,800
130,800
130,800
خرید
id.ir.
1,308,000
1,308,000
1,308,000
خرید
in.
2,180,000
2,180,000
2,180,000
خرید
me.
4,349,100
4,349,100
4,349,100
خرید
Mobi.
3,488,000
3,488,000
3,488,000
خرید
net.ir.
130,800
130,800
130,800
خرید
tel.
2,398,000
2,398,000
2,398,000
خرید
tv.
6,540,000
6,540,000
6,540,000
خرید
us.
1,776,700
1,776,700
1,776,700
خرید
ws.
4,578,000
4,578,000
4,578,000
خرید
xyz.
1,962,000
1,962,000
1,962,000
خرید