برای دانلود در بسته های زمانی ساعت خاص مثل شبانه برای اینکه از حجم اصلی ما کم نشود و سرعت سرویس تغییر یابد ، حتما باید در آن زمان اتصال را قطع کنیم یا خیر؟

/برای دانلود در بسته های زمانی ساعت خاص مثل شبانه برای اینکه از حجم اصلی ما کم نشود و سرعت سرویس تغییر یابد ، حتما باید در آن زمان اتصال را قطع کنیم یا خیر؟

برای دانلود در بسته های زمانی ساعت خاص مثل شبانه برای اینکه از حجم اصلی ما کم نشود و سرعت سرویس تغییر یابد ، حتما باید در آن زمان اتصال را قطع کنیم یا خیر؟

خیر نیاز به قطع اتصال نمی باشد و سیستم به صورت خودکار در ساعات نامحدود شبانه از حجم شما کسر نمیکند.

توسط |2019-01-13T20:50:10+00:00ژانویه 13th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه