چرا در زمان ثبت درخواست جمع آوری برای من فاکتور ۷۰۰۰ تومانی صادر شده است / چرا در زمان درخواست جمع آوری باید ۷۰۰۰ تومان پرداخت شود؟

/چرا در زمان ثبت درخواست جمع آوری برای من فاکتور ۷۰۰۰ تومانی صادر شده است / چرا در زمان درخواست جمع آوری باید ۷۰۰۰ تومان پرداخت شود؟

چرا در زمان ثبت درخواست جمع آوری برای من فاکتور ۷۰۰۰ تومانی صادر شده است / چرا در زمان درخواست جمع آوری باید ۷۰۰۰ تومان پرداخت شود؟

طبق مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ :
بند ۱۱ : تعرفه دایر کردن (رانژه) خطوط مشترکین حداکثر مبلغ هفتاد هزار ریال( ۷۰،۰۰۰) و تعرفه تخلیه خطوط حداکثر مبلغ پنجاه هزارریال ( ۵۰.۰۰۰) می باشد. شرکت مخابرات ایران موظف است بر اساس مقررات ارایه امکانات پایه اي نسبت به دایر کردن و یا تخلیه خطوط مشترکین اقدام کند.
تبصره: در صورتی که ارایه کننده خدمات، مبالغ دایري و تخلیه خطوط را به شرکت مخابرات ایران پرداخت کند، می تواند حداکثر مبلغ یکصد و بیست هزار ریال (۱۲۰،۰۰۰) براي هزینه هاي دایري و تخلیه فقط یک بار در هنگام راه اندازي اتصال از مشترکین خود دریافت کند.
ونیز طبق بند ۱۷ : این مصوبه از تاریخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۵ لازم الاجرا خواهد شد
لذا در صورتی که در زمان ثبت نام در فاکتور مبلغ ۵۰،۰۰۰ ریال دریافت شده باشد مبلغ ۷۰،۰۰۰ ریال بایستی جهت انجام عملیات جمع آوری پرداخت گردد.

توسط |2019-01-14T20:10:56+00:00ژانویه 14th, 2019|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه